همکاری با ما

Each department at HGR is crucial to the overall success of the company. We work as a team to accomplish a common goal.

خریدار

تماس با مرکز

تماس با مرکز

وزارت بی

بی

بین المللی به درون لجستیک

ورودی تدارکات

کنترل موجودی

فهرست

نگهداری

نگهداری

بازار یابی (Marketing)

بازار یابی

دریافت

دریافت

بخش ایمنی

حراجی

حراجی

حمل

حمل

اپراتورها نمایشگاه

نمایشگاه کالا

تماس با (نام هرزه فروش)
اسم شما*
آدرس ایمیل شما*
تکرار آدرس ایمیل شما*
شماره تلفن شما
نام شرکت
تعداد مورد
پیغام شما*

تماس با (نام هرزه فروش)
اسم شما*
آدرس ایمیل شما*
تکرار آدرس ایمیل شما*
شماره تلفن شما
نام شرکت
تعداد مورد
پیغام شما*