چگونه ما رول

تاریخچه مختصر

HGR آغاز شده تماس در 1998، اما خود سایت دارای سابقه ای طولانی از لوگان خانه رعیتی، هواپیما کارخانه ارابه فرود، و برای فیشر خودرو بدن قبل از آن بسته شد. این ساختمان که در هر سال بازسازی شده با مستاجران جدید به انتظارنشسته بودند تا برای پر کردن مناطق یک بار تخلیه.

کار سخت، بازی سخت

HGR با پشتیبانی از تیم رباتیک دبیرستان اقلیدس و به عنوان عضو اتاق بازرگانی، به طور محلی با ابتکار STEM ارتباط برقرار می کند.

تماس با (نام هرزه فروش)اسم شما*
آدرس ایمیل شما*
تکرار آدرس ایمیل شما*
شماره تلفن شما
نام شرکت
تعداد مورد
پیغام تو*

تماس با (نام هرزه فروش)اسم شما*
آدرس ایمیل شما*
تکرار آدرس ایمیل شما*
شماره تلفن شما
نام شرکت
تعداد مورد
پیغام تو*